ASIAKASTARINAT

VEDENPUHDISTUSJÄRJESTELMÄT

Uute­na alue­val­tauk­se­na LVI-puo­lel­le on nyt tul­lut aikai­sem­min jo mai­nos­te­tut Aqua­no­van veden­puh­dis­tus­jär­jes­tel­mät. Saim­me ensim­mäi­sen koh­teen, jon­ne asen­net­tiin Aqua peh­men­nin/­hu­mus- suo­da­tus­lait­teis­to. Koh­tee­nam­me oli vuo­kra­käy­tös­sä ole­va mök­ki Meri­kar­vial­la ulko­me­ren ran­nal­la. Mökil­lä oli ollut oma kai­vo käy­tös­sä jo 20 vuot­ta. Kun­nan vesi­joh­to sijait­si todel­la kau­ka­na mökis­tä, joten sii­hen liit­ty­mi­nen ei ollut mah­dol­lis­ta. Vas­taa­van­lai­nen tilan­ne on monel­la mökil­lä ja vesi ei vält­tä­mät­tä ole juomakelpoista.

Täs­sä muu­ta­ma kuva koh­tees­ta, jos­sa näkee mil­lai­sek­si esim. läm­min­ve­si­va­raa­ja on men­nyt likai­sen veden vuok­si. Likaan­tu­mi­sen vuok­si myös varaa­jan läm­mi­tys­te­ho las­kee ajan myö­tä ja pidem­män pääl­le se alkaa näky­mään säh­kö­las­kus­sa. Alla kuva myös astian­pe­su­ko­nees­ta joka jou­du­taan sään­nöl­li­ses­ti puh­dis­ta­maan vah­voil­la kemi­kaa­leil­la. Rau­tai­nen vesi on myös aikai­sem­min vär­jän­nyt kaik­ki konees­sa pes­tyt posliiniastiat.

      

Pro­jek­ti aloi­tet­tiin sil­lä, että asiak­kaal­le annet­tiin näy­te­pul­lo ja tark­ka ohjeis­tus näyt­tee­no­tos­ta. Näy­te lähe­tet­tiin labo­ra­to­rioon tut­kit­ta­vak­si ja sen perus­teel­la valit­tiin koh­tee­seen sopi­va lait­teis­to. Esi­merk­ki­koh­tees­sam­me oli vedes­sä pal­jon humus­ta ja sen lisäk­si rau­taa ja man­gaa­nia. Kysei­set aineet tuo­vat veteen ikä­vän hajun var­sin­kin läm­pi­mäs­sä vedes­sä ja ”ruos­te­mai­sen” värin. Alla ole­vas­sa kuvas­sa on  kuva vedes­tä ennen toimenpiteitä.

Suu­ri humus mää­rä vedes­sä ker­too useim­mi­ten sii­tä, että kai­voon valuu esim. alu­een pin­ta­ve­siä ja kai­vo oli­si syy­tä puh­dis­taa ja huol­taa sään­nöl­li­ses­ti. Niin­pä koh­tee­seen teh­tiin kai­von puh­dis­tus ja kai­von poh­jal­le lai­tet­tiin kal­lio­se­pe­li- ja kaivokalkkikerrokset.

  

Kai­von huol­lon yhtey­des­sä asiak­kaal­le vaih­det­tiin myös van­han vesi­au­to­maa­tion tilal­le uusi uppo­pump­pu kai­voon. Alla ole­vas­sa kuvas­sa on vet­tä, jota on otet­tu kai­vo­huol­lon jälkeen.

  

Kai­vo­huol­lon jäl­keen koh­tee­seen asen­net­tiin Aqua­no­van peh­men­nin/­hu­mus- lait­teis­to. Lait­teis­tos­sa toi­nen säi­liöis­tä on ns. ”suo­la­säi­liö” jon­ne lisä­tään sään­nöl­li­ses­ti suo­laa. Suo­lan teh­tä­vä­nä on elvyt­tää, eli puh­dis­taa, suo­dat­ti­men suo­da­tin­mas­sa tasai­sin välia­join. Nor­maa­lis­ti elvy­tys teh­dään ker­ran vii­kos­sa. Lait­teis­ton toi­nen säi­liö on itse suo­da­tin, johon vali­taan suo­da­tin mas­sat aina tapaus­koh­tai­ses­ti sen mukaan mitä vedes­tä halu­taan poistaa.


Asen­nuk­sien jäl­keen lait­teis­to otet­tiin käyt­töön ja se alkoi toi­mia ilman ongel­mia. Vesi oli heti todel­la kir­kas­ta. Alla ole­vas­sa kuvas­sa on pääs­tet­ty vet­tä kan­nuun suo­dat­ti­men asen­nuk­sen jälkeen.

Mökin vuo­krai­sän­tä oli pro­jek­tin jäl­keen todel­la tyy­ty­väi­nen ja kom­men­toi asi­aa seu­raa­vas­ti: ”Olen ollut todel­la tyy­ty­väi­nen han­kin­taa­ni. Ennen piti huo­leh­tia aina, että oli puh­taat vedet tuo­tu­na mökil­le ennen vuo­kra­lais­ten tuloa. Oli­han sii­nä oma vai­van­sa. Lisäk­si sai olla vuo­kra­lai­sil­le selit­tä­mäs­sä, että vesi on ihan kel­vol­lis­ta esim. pesey­ty­mi­seen mut­ta sitä ei voi juo­da. Myös pesu­ti­lo­jen jat­ku­va puu­naa­mi­nen on lop­pu­nut. Aikai­sem­min vär­jäy­ty­miä piti olla usein hink­kaa­mas­sa aika järeil­lä kemi­kaa­leil­la. Suo­sit­te­len hank­ki­maan ehdot­to­mas­ti, mikä­li kun­nan vesi­ver­kos­toon liit­ty­mi­nen ei tule kysymykseen.”

 

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!