Laite ja asennuspalvelu

Yri­tyk­sem­me on työs­ken­nel­lyt iso­jen teol­li­suus­lai­tos­ten koneis­to ja put­kis­tou­ra­koi­den paris­sa yri­tyk­sen perus­ta­mis­het­kes­tä läh­tien. Hen­ki­lös­töm­me hal­lit­se­vat haas­teel­li­sim­mat­kin teol­li­suu­den asen­nus­työt. Lisäk­si yri­tyk­sel­läm­me on usei­ta luo­tet­ta­via yhteis­työ­kump­pa­nei­ta Ete­lä-Suo­men alu­eel­la käy­tet­tä­vis­sä haas­teel­li­sim­piin­kin nos­toi­hin ja asen­nus­teh­tä­viin. Teol­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä pal­jon toi­mit­tuam­me, osaam­me ottaa huo­mioon myös siel­lä vaa­dit­ta­van työ­tur­val­li­suu­den ja laa­dim­me tilaa­jal­le hei­dän tar­vit­se­man­sa suun­ni­tel­mat ja muut dokumentit.

Suu­rim­pia teol­li­suus­koh­tei­tam­me ovat vuo­sien var­rel­la olleet mm.

- Gasum Oy:n bio­kaa­su­lai­tok­set (Rii­hi­mä­ki, Tur­ku ja Lohja)

- HK Scan Oy:n, Rau­man laitos

- Mänt­sä­län Bio­voi­ma Oy:n biokaasulaitos

YIT Suo­mi Oy:n raken­ta­ma HSY:n uusi kal­lio­jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mo Espoon Blominmäkeen

 

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!