Lämmitysjärjestelmien asennus

Läm­mi­tys­muo­don valin­nan kans­sa kan­nat­taa olla tark­ka­na, kos­ka valin­ta teh­dään usein vuo­si­kym­me­nik­si eteen­päin, ja oikeal­la valin­nal­la voit sääs­tää pit­käl­lä aika­vä­lil­lä läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­sa. Teem­me sekä uudis­koh­tei­den läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien asen­nuk­set että van­han koh­teen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien sanee­rauk­set. Läm­mi­tys­jär­jes­tel­män asen­nus vaa­tii eri­kois­osaa­mis­ta, ja sik­si se kan­nat­taa jät­tää ammat­ti­lai­sen huo­lek­si. Muis­tat­han, että pal­ve­luis­tam­me saat myös kotitalousvähennystä!

Voim­me toteut­taa läm­pö­verk­ko­re­mon­tin tai uuden läm­mi­tys­jär­jes­tel­män asen­nuk­sen nopeal­la­kin aika­tau­lul­la. Meil­lä on vank­ka koke­mus asen­nuk­sis­ta, ja etu­kä­teen kar­toit­ta­mal­la ja suun­nit­te­le­mal­la voim­me toteut­taa sinul­le pro­jek­tin tehok­kaas­ti. Saat aina arvion kus­tan­nuk­sis­ta etu­kä­teen. Pyy­dä mei­dät mak­sut­to­mal­le kartoitukselle.

Toteu­tam­me läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien asen­nuk­sen seu­raa­viin vaihtoehtoihin:

  • Öljy­läm­mi­tys
  • Puu­läm­mi­tys
  • Hake­läm­mi­tys
  • Maa­läm­pö

 

 

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!