Muovihitsaukset

Yri­tyk­sel­läm­me on lait­teis­tot ja päte­vyy­det seu­raa­van­lai­siin muovihitsaustöihin:

Sähköhitsaus

       

Kai­kis­sa säh­kö­hit­saus osis­sa on sisään­ra­ken­net­tu metal­li­nen vas­tus­lan­ka. Kun lan­ka kyt­ke­tään vir­ta­läh­tee­seen, se läm­pe­nee ja sulat­taa ympä­ril­lään ole­van muo­vi­ma­te­ri­aa­lin, joka laa­je­nee aiheut­taen put­ken ja put­kiyh­teen väli­sen hitsauspaineen.

Tyyp­pil­li­ses­ti säh­kö­hit­saa­mal­la on teh­ty teol­li­suu­den puh­das- ja jäte­ve­si­put­kis­to­ja sekä maa­kaa­su­put­ket. Muo­vi­na käy­te­tään polyeteeniä.

Extruder-hitsaus

(Kuva: BB-Tech­nics Oy:n Leis­ter hit­saus­ko­neen esit­tees­tä. Kysei­nen lai­te käy­tös­sä yrityksellä)

Ext­ru­der­hit­saa­mal­la val­mis­te­taan eri­lai­sia PE- ja PP-muo­vi­sia raken­tei­ta. Hit­saus­ko­ne läm­mit­tää muo­vi­lan­gan kul­le­kin muo­vil­le tyy­pil­li­seen läm­pö­ti­laan ja muo­vi­mas­sa syö­te­tään käsi­tel­tyyn, esi­val­mis­tel­tuun hit­saus­sau­maan.  Tyy­pil­li­sim­piä yri­tyk­sem­me ext­ru­der­hit­saus­koh­tei­ta ovat muo­vi­säi­liöt ja eri­lais­ten muo­vis­ten raken­tei­den muok­kauk­set ja korjaukset.

Puskuhitsaus

         

Pus­ku­hit­saus on mene­tel­mä, jos­sa tasai­sek­si höy­lä­tyt put­ken­päät lii­te­tään yhteen sulat­ta­mal­la ja puris­ta­mal­la ne sen jäl­keen pai­neel­la yhteen.

Pus­ku­hit­saa­mal­la teh­dään tyy­pil­li­ses­ti maa­na­lai­set vesi- ja viemäriverkostot.

 

Tuotantotilojen kehittäminen muovituotteiden esivalmistusta ja kokoonpanoa varten

Olem­me kah­den vuo­den aika­na pyr­ki­neet kehit­tä­mään lii­ke­toi­min­taam­me moni­puo­li­ses­ti ja hake­neet sii­hen myös rahoi­tus­ta maa­seu­tu­ra­has­tos­ta Lea­der-ryh­mä Lou­naPlus­sa ry:ltä. Lou­naPlus­sa ry on tuke­nut inves­toin­ti­han­ket­tam­me 20 % osuu­del­la. Rahoi­tuk­sen on myön­tä­nyt ELY-kes­kus (elinkeino‑, lii­ken­ne- ja ympäristökeskus).

Inves­toin­ti­hank­keen tavoit­tee­na on ollut kehit­tää tuo­tan­to­ti­lo­ja sekä lait­teis­to­ja. Tilo­jen tar­koi­tus on pal­vel­la tar­pei­tam­me tule­vai­suu­des­sa entis­tä­kin parem­min eri­lais­ten muo­vi­tuot­tei­den kokoon­pa­noa ja esi­val­mis­tus­ta. Hank­keen aika­na olem­me inves­toi­neet muo­vi­hit­saus­lait­teis­toi­hin sekä eri­lai­siin muo­vin­työs­tö­ko­nei­siin. Lisäk­si olem­me paran­ta­neet ole­mas­sa ole­via tuo­tan­to­ti­lo­ja toi­min­taa tuke­vil­la muutostöillä.

Inves­toin­ti­hank­keen seu­rauk­se­na olem­me pääs­seet toteut­ta­maan useam­pia suu­ren koko­luo­kan muo­vi­put­kis­to­jen esi­val­mis­tus- ja kokoon­pa­no­pro­jek­te­ja. Toi­min­tam­me kehit­tyes­sä ja uuden lii­ke­toi­min­ta­sek­to­rin myö­tä olem­me pys­ty­neet työl­lis­tä­mään useam­pi hen­ki­löi­tä koko­päi­väi­ses­ti. Pro­jek­tin myö­tä olem­me saa­neet uusia asia­kas­suh­tei­ta ja jalan­si­jaa kysei­sel­le lii­ke­toi­min­ta­sek­to­ril­le, jos­sa toi­mi­joi­ta entuu­des­taan vähän.

Euroo­pan maa­seu­dun kehit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­to: Euroop­pa inves­toi maaseutualueisiin”.

 

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!