Muovihitsaukset

Yri­tyk­sel­läm­me on lait­teis­tot ja päte­vyy­det seu­raa­van­lai­siin muovihitsaustöihin:

Sahköhitsaus

       

Kai­kis­sa säh­kö­hit­saus osis­sa on sisään­ra­ke­net­tu metal­li­nen vas­tus­lan­ka. Kun lan­ka kyt­ke­tään vir­ta­läh­tee­seen, se läm­pe­nee ja sulat­taa ympä­ril­lään ole­van muo­vi­ma­te­ri­aa­lin, joka laa­je­nee aiheut­taen put­ken ja put­kiyh­teen väli­sen hitsauspaineen.

Tyyp­pil­li­ses­ti säh­kö­hit­saa­mal­la on teh­ty teol­li­suu­den puh­das- ja jäte­ve­si­put­kis­to­ja sekä maa­kaa­su­put­ket. Muo­vi­na käy­te­tään polyeteeniä.

Extruder-hitsaus

 

(Kuva: BB-Tech­nics Oy:n Leis­ter hit­saus­ko­neen esit­tees­tä. Kysei­nen lai­te käy­tös­sä yrityksellä)

Ext­ru­der­hit­saa­mal­la val­mis­te­taan eri­lai­ria PE- ja PP-muo­vi­sia raken­tei­ta. Hit­saus­ko­ne läm­mit­tää muo­vi­lan­gan kul­lek­kin muo­vil­le tyy­pil­li­seen läm­pö­ti­laan ja muo­vi­mas­sa syö­te­tään käsi­tel­tyyn, esi­val­mis­tel­tuun hit­saus­sau­maan.  Tyy­pil­li­sim­piä yri­tyk­sem­me ext­ru­der­hit­saus­koh­tei­ta ovat muo­vi­säi­liöt ja eri­lais­ten muo­vis­ten raken­tei­den muok­kauk­set ja korjaukset.

Puskuhitsaus

         

Pus­ku­hit­saus on mene­tel­mä, jos­sa tasai­sek­si höy­lä­tyt put­ken­päät lii­te­tään yhteen sulat­ta­mal­la ja puris­ta­mal­la ne sen jäl­keen pai­neel­la yhteen.

Pus­ku­hit­saa­mal­la teh­dään tyy­pil­li­ses­ti maa­na­lai­set vesi- ja viemäriverkostot. 

 

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!