Putkityöt

Toteu­tam­me kaik­ki kodin put­ki­työt ammat­ti­tai­dol­la ja käy­täm­me mate­ri­aa­lei­na ainoas­taan laa­duk­kaim­pia mate­ri­aa­le­ja. Työt las­ku­te­taan toteu­tu­nei­den tun­tien sekä mate­ri­aa­lien mukaan, joten yllä­tyk­siä ei tule. Tar­vit­taes­sa voit myös pyy­tää mei­dät pai­kal­le niin toteu­tam­me tar­vit­ta­vas­ta työs­tä 100% mak­sut­to­man kartoituksen.

Tie­sit­kö, että olem­me myös koti­mai­sen Aqua­no­van laa­duk­kai­den lait­tei­den jälleenmyyjä?

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat mm. seu­raa­vat työsuoritteet:

  • Käyt­tö­ve­si­put­kien asennus
  • Käyt­tö­ve­si­put­kien korjaukset
  • Vie­mä­rei­den asennukset
  • Vie­mä­rei­den saneeraukset
  • Vesi­ka­lus­tei­den asennus
  • Kai­vo­jen asennukset
  • Lämmitys/jäähdytysvesiputkien asen­nuk­set

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!