Yrityksemme tarina

Mistä kaikki alkoi

Per­hey­ri­tyk­sem­me tari­na alkoi vuon­na 2018 Jokioi­sil­la, Kan­ta-Hämeen alu­eel­la. Kaik­ki läh­ti liik­keel­le sii­tä, että yri­tyk­sen perus­ta­ja Tee­mu Kul­ta­nen halusi tar­jo­ta totut­tua laa­duk­kaam­paa LVI-palvelua.

Alkuun kysees­sä oli yhden mie­hen yri­tys, mut­ta tyy­ty­väis­ten asiak­kai­den kaut­ta kysyn­tä oli kovaa ja Tee­mun oli aika pal­ka­ta ensim­mäi­set työn­te­ki­jän­sä. Nykyi­sin yri­tyk­ses­sä työs­ken­te­lee Tee­mun lisäk­si puo­li­so Satu sekä useam­pi vaki­tui­nen työn­te­ki­jä. Alkuun LVI-pal­ve­lu­jen oli tar­koi­tus olla vaan koti­nur­kis­sa tar­jot­ta­vaa pal­ve­lua yksi­tyi­sil­le mut­ta yri­tyk­sen laa­jen­tues­sa olem­me siir­ty­neet ura­koi­maan myös isom­pia pro­jek­te­ja pääkaupunkiseudulle.

Tänä päi­vä­nä Kul­ta­nen LVI tar­jo­aa moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta koti­ta­louk­sil­le ja yri­tyk­sil­le Kan­ta-Hämeen ja koko Ete­lä-Suo­men alu­eel­la. Pal­ve­lui­him­me kuuluvat

  • Put­ki­työt
  • Ilman­vaih­to­työt
  • Muo­vi­put­kien hitsaus
  • Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien asennus

Mikä­li tar­vit­set apua näi­den osa-aluei­den puit­teis­sa niin ota mei­hin yhteyt­tä ja pyy­dä mak­su­ton kar­toi­tus.

Miksi valita meidät?

Tarjoamme 100% maksuttoman kartoituksen tarvittavasta työstä

Sovi­taan vain yhtei­nen aika niin tulem­me pai­kal­le ja saat hinta-arvion.

Huippuammattimainen ja pätevä henkilöstö

Työn­te­ki­jöil­läm­me on vuo­sien koke­mus eri­lai­sis­ta LVI-pro­jek­teis­ta ja palk­kaam­me vain sel­lai­sia hen­ki­löi­tä joil­ta voi­sim­me itse­kin ostaa toteutuksen.

Tuet suomalaista perheyritystä

Autam­me sinua mie­lel­läm­me koti­si remontoinnissa.