Vesi/ ja viemäriverkostojen painekokeet

 

Suo­ri­tam­me stan­dar­din SFS 3115:en mukai­sia pai­ne­ko­kei­ta vesi- ja vie­mä­ri­ver­kos­toi­hin. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu pai­ne­ko­keen suo­rit­ta­mi­nen, val­vo­mi­nen, doku­men­toin­ti ja pöy­tä­kir­jan laadinta.

 

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!