Kultanen LVI- & Asennuspalvelu Oy on laiteasennuksiin sekä muovisäiliöihin ja putkistoihin erikoistunut yritys.

Refe­rens­sit

Kul­ta­nen LVI-& Asen­nus­pal­ve­lu Oy on vuon­na 2018 perus­tet­tu moni­puo­li­sia LVI-alan pal­ve­lu­ja, lai­tea­sen­nuk­sia ja muo­vin eri sovel­luk­sia tar­joa­va yri­tys.
Tuo­tan­to­ti­lam­me ja toi­mi­pis­teem­me sijait­see Kan­ta-Hämees­sä, Jokioi­sil­la mut­ta tar­joam­me pal­ve­lui­tam­me koko Ete­lä-Suo­men alueelle.

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö!