Kultaset

LVI-asentajat

apunasi!

Moni­puo­li­nen ja luo­tet­ta­va LVI-alan pal­ve­lun­tar­joa­ja Kan­ta-Hämees­tä. Tar­joam­me apua ja rat­kai­su­ja kai­ken­ko­koi­siin tarpeisiin!

Paikallinen osaaja

Tavoit­tee­nam­me on tar­jo­ta alu­een paras­ta ja asia­kas­läh­töi­sin­tä pal­ve­lua. Nopea rea­goin­ti, jous­ta­va hen­ki­lös­tö ja laa­duk­kaat mate­ri­aa­lit takaa­vat par­haan lopputuloksen!

Putkityöt

Kor­jaam­me van­ho­ja ja asen­nam­me uusia jär­jes­tel­miä. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu: käyttövesi‑, lämmitys‑, jäähdytys‑, viemäri‑, sadevesi‑, jäte­ve­si- ja pai­neil­ma­put­kis­to­jen asennukset.

Ilmanvaihtotyöt

Sanee­raam­me van­ho­ja ja asen­nam­me uusia ilman­vaih­to­jär­jes­tel­miä. Lisäk­si huol­lam­me ja puh­dis­tam­me ole­mas­sa ole­via ilmanvaihtojärjestelmiä.

Lämmitysjärjestelmien asennus

Asen­nam­me uusia ja kor­jaam­me van­ho­ja jär­jes­tel­miä. Asen­nam­me maalämpö‑, vesi-ilma­läm­pö‑, ilma­läm­pö­pump­pu­jär­jes­tel­miä. Lisäk­si asen­nam­me mui­ta läm­mi­tys­jär­jes­tel­miä, kuten öljy‑, puu- ja hakekattiloita.

Muoviputkien hitsaus

Yri­tyk­sel­läm­me on mit­ta­va muo­vi­hit­saus­ka­lus­to. Meil­tä onnis­tuu muo­vi­put­kien hit­sauk­set, muo­vi­kai­vo­jen kor­jauk­set ja eri­lais­ten muo­vi­tuot­tei­den val­mis­tus mittatilaustyönä.

miksi valita meidät?

Maksuton kartoitus

Teem­me mak­sut­to­man kar­toi­tuk­sen (yksi­tyi­set koti­ta­lou­det) tar­vit­se­maa­si pal­ve­luun ja annam­me hinta-arvion.

pätevöitynyt henkilöstö

Työn­te­ki­jöil­läm­me on vuo­sien koke­mus moni­puo­li­sis­ta LVI-projekteista.

tuet perheyritystä

Valit­se­mal­la mei­dät avuk­se­si tuet pai­kal­lis­ta ja suo­ma­lais­ta perheyritystä.

Ota meihin yhteyttä!

Oli­pa kysees­sä pie­ni tai suu­ri pro­jek­ti läm­mi­tyk­seen, put­ki­töi­hin tai ilman­vaih­to­jär­jes­tel­miin liit­ty­vis­sä asiois­sa — Me hoidamme!