lämmitysjärjestelmät

Läm­mi­tys­jär­jes­tel­män asen­nus vaa­tii eri­kois­osaa­mis­ta, ja sik­si se kan­nat­taa jät­tää ammat­ti­lai­sen huoleksi.

Läm­mi­tys­muo­don valin­nan kans­sa ei kan­na­ta häti­köi­dä, sil­lä valin­ta teh­dään useim­mi­ten vuo­si­kym­me­nik­si eteen­päin, ja oikeil­la valin­noil­la voit sääs­tää pit­käl­lä aika­vä­lil­lä lämmityskustannuksissa.

Lämmityskattilat

Kaut­tam­me läm­mi­tys­kat­ti­lat sekä nii­den asen­nuk­set ja huollot.

Lämpöpumppujärjestelmät

Läm­pö­pump­pu­jen asen­nuk­set ovat luvan­va­rais­ta työ­tä. Olem­me Tuke­sin rekis­te­röi­mä kyl­mä­asen­nus- ja huoltoliike.

Täs­tä pää­set Tuke­sin rekis­te­riin: https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat?p=0&q=2904314–3

Läm­pö­pump­pu kan­nat­taa hank­kia ammat­ti­lai­sen asen­ta­ma­na. Täl­löin lait­teel­la on takuu ja ammat­ti­lai­sen asen­ta­ma­na takaat lait­teel­le pit­kän elinkaaren.

Maalämpöpumput

Meil­tä saat maa­läm­pö­pum­put avai­met käteen peri­aat­teel­la. Pal­ve­luum­me kuuluu:

 • Läm­mi­tys­tar­pei­den kartoitus
 • Jär­jes­tel­män mitoitus
 • Läm­pö­kai­von poraus
 • Keruu­pii­rin yhdis­tä­mi­nen maalämpöpumppuun
 • Yhdis­tä­mi­nen lämmönjakoverkostoon
 • Käy­tön opastus
Ilmalämpöpumput

Meil­tä saat ilma­läm­pö­pum­put avai­met käteen peri­aat­teel­la! Pal­ve­luum­me kuuluu:

 • Läm­mi­tys­tar­pei­den kartoitus
 • Jär­jes­tel­män mitoitus
 • Ilma­läm­pö­pum­pun asennus
 • Käy­tön opastus
Vesi-ilmalämpöpumput

Meil­tä saat vesi-ilma­läm­pö­pum­put avai­met käteen peri­aat­teel­la! Pal­ve­luum­me kuuluu:

 • Läm­mi­tys­tar­pei­den kartoitus
 • Jär­jes­tel­män mitoitus
 • Vesi-ilma­läm­pö­pum­pun asennus
 • Käy­tön opastus

Pyydä maksuton kartoitus

Teem­me yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le täy­sin mak­sut­to­man kar­toi­tuk­sen ja annam­me hinta-arvion!