Muoviputkien hitsaus

Muo­vi­put­kien käyt­tö on yleis­ty­nyt sekä teol­li­suu­des­sa että uudisrakentamisessa.

Muo­vi­put­ket kes­tä­vät hyvin eri­lai­sia sää­olo­suh­tei­ta ja läm­pö­ti­la­vaih­te­lui­ta ja ovat lisäk­si sekä han­kin­ta — että huol­to­kus­tan­nuk­sil­taan edullisempia.

Muo­vi on jois­sa­kin koh­teis­sa jo syr­jäyt­tä­nyt rosteriputkistot.

SähköMuhvi

Kai­kis­sa säh­kö­muh­vi osis­sa on sisään­ra­ken­net­tu metal­li­nen vas­tus­lan­ka. Kun lan­ka kyt­ke­tään vir­ta­läh­tee­seen, se läm­pe­nee ja sulat­taa ympä­ril­lään ole­van muo­vi­ma­te­ri­aa­lin, joka laa­je­nee aiheut­taen put­ken ja put­kiyh­teen väli­sen hitsauspaineen.

Tyy­pil­li­ses­ti säh­kö­muh­vi­hit­saa­mal­la teh­dään teol­li­suu­des­sa puhdas‑, jäte­ve­si ja maa­kaa­su­put­kis­to­ja. Lisäk­si maan­ra­ken­nus­töis­sä käy­te­tään säh­kö­muh­vi­hit­sat­tu­ja lii­tok­sia maa­na­lai­sis­sa put­kis­tois­sa. Muo­vi­na käy­te­tään polyeteeniä.

Ekstruuder-hitsaus

Ekstruu­der-hit­saa­mal­la val­mis­te­taan eri­lai­sia PE- ja PP-muo­vi­sia rakenteita.

Hit­saus­ko­ne läm­mit­tää muo­vi­lan­gan kul­le­kin muo­vil­le tyy­pil­li­seen läm­pö­ti­laan ja muo­vi­mas­sa syö­te­tään käsi­tel­tyyn, esi­val­mis­tel­tuun hitsaussaumaan.

Tyy­pil­li­sim­piä ekstruu­der-hit­saus­koh­tei­ta ovat muo­vi­säi­liöt, kai­vot ja eri­lais­ten muo­vis­ten raken­tei­den muok­kauk­set ja korjaukset.

Puskuhitsaus

Pus­ku­hit­saus on mene­tel­mä, jos­sa tasai­sek­si höy­lä­tyt put­ken­päät lii­te­tään yhteen sulat­ta­mal­la ja puris­ta­mal­la ne sen jäl­keen yhteen paineella.

Pus­ku­hit­saa­mal­la teh­dään tyy­pil­li­ses­ti maa­na­lai­set vesi- ja viemäriverkostot.

IR-hitsaus

Infra­pu­na­hit­sauk­ses­sa lii­tos­pin­nat läm­mi­te­tään infra­pu­na­sä­tei­lyn avul­la. Eri­kois­piir­tee­nä IR-hit­sa­tus­sa sau­mas­sa on, että sau­maan ei pää­se epä­puh­tauk­sia, kos­ka sätei­lyn avul­la siir­ret­ty läm­pö ei vaa­di läm­mi­tys­pin­nan kos­ket­ta­mis­ta lii­tos­kap­pa­lei­den välillä.

Tyy­pil­li­sim­piä IR-hit­sat­tu­ja put­kis­to­ja ovat lää­ke­teol­li­suu­den, puo­li­joh­de­teol­li­suu­den ja puh­taan­ve­den­kä­sit­te­ly lai­tos­ten putkistot.

Pyydä maksuton kartoitus

Teem­me yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le täy­sin mak­sut­to­man kar­toi­tuk­sen ja annam­me hinta-arvion!