Referenssit

BPw kraatz

Kou­lu­tus­kor­jaa­mo, Espoo

(Pää­ura­koit­si­ja: S&G Pal­ve­lut Oy)

Yri­tyk­sem­me suo­rit­ti koh­tees­sa LVI-ura­kan, johon kuu­lui seu­raa­vat työsuoritteet:

 • Pai­neil­ma­lin­jan asen­nus ja pai­neil­ma­pis­tei­den varustelu
 • IV-kana­vien pur­ku­työt ja uusien asennukset
 • Käyt­tö­ve­si­put­kien asennukset
 • Ilman­vaih­to­ko­nei­den asennukset
 • Kai­vo­jen ja vie­mä­rei­den asennukset
 • Ilman­vaih­don mit­tauk­set ja tasapainotukset

htc pinta

Toi­mis­to­ti­la, Helsinki

(Pää­ura­koit­si­ja: S&G Pal­ve­lut Oy)

Yri­tyk­sem­me suo­rit­ti koh­tees­sa toi­mis­to­ti­lo­jen sanee­rauk­sen, johon kuu­lui seu­raa­vat työsuoritteet:

 • IV-kana­vien pur­ku­työt ja uusien asennukset
 • Käyt­tö­ve­si­put­kien asennukset
 • Ilman­vaih­don mit­tauk­set ja tasapainotukset
 • Vesi­ka­lus­tei­den pur­ku­työt ja uusien asennukset
 • Vie­mä­rei­den asennukset
 • Eris­tys­työt

Gasum oy

Bio­kaa­su­lai­tos, Riihimäki

 • Ioni­saat­to­rien huollot
 • Ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mien huol­lot ja korjaustyöt
 • Läm­mi­tys­jär­jes­tel­män muutostyöt
 • Käyt­tö­ve­si­put­kis­ton muutostyöt

HKscan Finland oy

Tuo­tan­to­ti­lat, Forssa

 • Tuo­tan­to­ti­lo­jen putkityöt
 • Toi­mis­to­ti­lo­jen ilman­vaih­don muutostyöt

Envor Group Oy

Bio­kaa­su­lai­tos, Forssa

Val­mis­tim­me Fors­san bio­kaa­su­lai­tok­sel­le kemi­kaa­li­kaa­pit esi­val­mis­tei­na ja asen­sim­me ne pai­kan pääl­lä. Lisäk­si sanee­ra­sim­me lai­tok­sen ole­mas­sa ole­vat kemi­kaa­li­put­kis­tot. Kemi­kaa­li­put­kis­toi­hin liit­tyen laa­dim­me Tuke­sin vaa­ti­man dokumentaation.

Loimi-hämeen jätehuolto oy

Kii­mas­suon jäte­kes­kus, Forssa

Työ­suo­rit­tei­siim­me on kuu­lu­nut koh­teen muo­vi­hit­sauk­set ja kai­vo­jen kor­jauk­set sekä eri­lai­set huol­to- ja kunnossapitotyöt.

maatalousyhtymä markkula

Lyp­sy­kar­ja­na­vet­ta, Jokioinen

Täy­sin uusi lyp­sy­kar­ja­na­vet­ta val­mis­tui lop­pu­vuo­des­ta 2021.

Yri­tyk­sem­me suo­rit­ti kaik­ki koh­teen KVV- ja LVI-työt. Alla työ­suo­rit­teem­me eriteltyinä:

 • Vie­mä­rei­den asennukset
 • Vesi­joh­to­jen asennukset
 • Maa­läm­mön keruu­pii­rien asennukset
 • Lat­tia­läm­mi­tyk­sen asennus
 • Maa­läm­pö­ko­neen asennus
 • Ilman­vaih­to­ko­nei­den asennukset
 • Lyp­sy­ro­bot­tien putkitus
 • Sosi­aa­li­ti­lo­jen kalustus

maatalousyhtymä äijälä

Lyp­sy­kar­ja­na­vet­ta, Jokioinen

Yri­tyk­sem­me on suo­rit­ta­nut ole­mas­sa ole­vaan lyp­sy­kar­ja­na­vet­taan seu­raa­vat työsuoritteet:

 • Lyp­sy­ro­bo­tin putkitus
 • Lyp­sy­ro­bo­tin viemäröinti
 • Pump­pu­kai­von val­mis­tus mit­ta­ti­laus­työ­nä ja asennus
 • Coo­le­rin asen­nus maitolinjaan
 • Mai­to­säi­liön pesu­ve­si­lin­jan asennus
 • Vesi­ka­lus­tei­den asennukset

Yksityiset kotitaloudet

 Jokioi­nen, Hump­pi­la, Fors­sa, Tam­me­la, Valkeakoski

Työ­suo­rit­tei­siim­me on kuu­lu­nut muun muuassa:

 • LVI-pur­ku­työt
 • Käyt­tö­ve­si­put­kien kor­jauk­set ja saneeraukset
 • Kai­vo­jen puhdistukset
 • Vie­mä­rei­den asennukset
 • Vie­mä­rei­den avaukset
 • IV-put­kis­to­jen asen­nuk­set ja saneeraukset
 • IV-jär­jes­tel­mien puh­dis­tuk­set ja säädöt
 • Vesi­ka­lus­tei­den asennukset
 • Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien asennukset
 • Vesi-ilma­läm­pö­pump­pu­jen asennukset
 • Maa­läm­pö­jär­jes­tel­mien put­kis­tot maa­läm­pö­pii­ril­tä pumppuyksikölle
 • Vesi­put­kien sulatukset

Jokioisten isännöinti

Teem­me jat­ku­vaa yhteis­työ­tä Jokiois­ten Isän­nöin­ti pal­ve­lui­den kans­sa mm. Jokiois­ten, Hump­pi­lan ja Fors­san alu­eel­la asun­to-osa­keyh­tiöi­den huolto‑, sanee­raus- ja asennustarpeissa.

Forssan kaupunki

Olem­me toi­mit­ta­neet asiak­kaal­le infra­ra­ken­ta­mi­seen hei­dän suun­ni­tel­mien­sa mukai­sia muo­vi­tuot­tei­ta mittatilaustyönä.

Teem­me myös huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­töi­tä Fors­san vesi­huol­to­lii­ke­lai­tok­sel­le sekä jäte­ve­si- että puh­das­ve­si puolelle.

Jokioisten maanrakennus oy

Pro­jek­tit, Uusimaa

Olem­me toteut­ta­neet pää­kau­pun­ki­seu­dul­le mm. maa­na­lais­ten muo­vi­put­kis­to­jen hit­sauk­sia sekä haas­ta­vim­pia asen­nus- ja nos­to­töi­tä useis­sa kohteissa.

ardor oy

Olem­me toi­mit­ta­neet Ardo­ril­le eri­lai­sia rää­tä­löi­ty­jä muo­vi­tuot­tei­ta ja ali­han­kin­ta­na kan­sain­vä­li­siin Wärt­si­län voi­ma­lai­tos­pro­jek­tei­hin tuo­tan­to­ti­lois­sam­me esi­val­mis­tet­tu­ja PE-muoviputkia.

Veolia water technologies, aquaflow Oy

Olem­me teh­neet Veo­lian kans­sa yhteis­työ­tä useam­mas­sa koh­tees­sa Ete­lä-Suo­men alu­eel­la. Työ­suo­rit­tei­siim­me on kuu­lu­nut muo­vi­put­kis­to­jen IR-hit­sauk­set ja laiteasennukset.

Fortum OYJ

Kirk­ko­num­mi

(Pää­ura­koit­si­ja: Ter­raWi­se Oy)

Toteu­tim­me yhteis­työs­sä Ter­raWi­se Oy:n kans­sa For­tum Kirk­ko­num­men työ­maal­la pump­paa­moi­den ja säi­liöi­den asen­nuk­sia sekä maa­na­lais­ten muo­vi­put­kis­to­jen hitsauksia.

Lakeuden maanrakennus

Olem­me suo­rit­ta­neet Lakeu­den Maan­ra­ken­nuk­sel­le muo­vis­ten kai­vo­jen kor­jaus- ja muu­tos­töi­tä sekä toi­mit­ta­neet eri­lai­sia varus­tei­ta maan­lai­siin kaivoihin.