Yrityksemme tarina

Per­hey­ri­tyk­sem­me Kul­ta­nen LVI on perus­tet­tu vuon­na 2018 Jokioi­sil­la, Kan­ta-Hämees­sä. Kaik­ki läh­ti liik­keel­le, kun yri­tyk­sen perus­ta­ja Tee­mu Kul­ta­nen halusi tar­jo­ta totut­tua laa­duk­kaam­paa ja moni­puo­lis­ta LVI-pal­ve­lua lähia­lu­eel­la. Alkuai­koi­na yri­tys toi­mi nimel­lä Kul­ta­nen LVI- & Asen­nus­pal­ve­lu Oy.

Alkuun kysees­sä oli yhden mie­hen yri­tys, mut­ta tyy­ty­väis­ten asiak­kai­den kaut­ta kysyn­tä oli kovaa ja Tee­mun oli aika pal­ka­ta ensim­mäi­set työn­te­ki­jän­sä. Nykyi­sin yri­tyk­ses­säm­me työs­ken­te­lee Tee­mun lisäk­si useam­pi vaki­tui­nen työntekijä.

Yri­tyk­sem­me toi­mia­lo­jen laa­jen­tues­sa Kul­ta­nen LVI siir­tyi apu­toi­mi­ni­mek­si Kul­ta­nen Works Oy:lle, joka tuot­taa pal­ve­lui­ta teol­li­suu­teen laa­jal­la skaa­lal­la, kes­kit­tyen lai­tea­sen­nuk­siin, muo­vi­put­kis­toi­hin sekä huol­to- että kunnossapitotöihin.

Mei­dän tavoit­tee­nam­me on tar­jo­ta moni­puo­lis­ta, laa­du­kas­ta ja asia­kas­läh­töis­tä pal­ve­lua sekä koti­ta­louk­sil­le että yri­tyk­sil­le Kan­ta-Hämeen ja koko Ete­lä-Suo­men alueella.

Ota mei­hin roh­keas­ti yhteyt­tä ja kat­so­taan sinun tar­pei­sii­si sopi­va pal­ve­lu sekä ratkaisu!

Miksi valita meidät?

maksuton kartoitus

Teem­me mak­sut­to­man kar­toi­tuk­sen (yksi­tyi­set koti­ta­lou­det) tar­vit­se­maa­si pal­ve­luun ja annam­me hinta-arvion.

pätevöitynyt henkilöstö

Työn­te­ki­jöil­läm­me on vuo­sien koke­mus moni­puo­li­sis­ta LVI-projekteista.

tuet perheyritystä

Valit­se­mal­la mei­dät avuk­se­si tuet pai­kal­lis­ta ja suo­ma­lais­ta perheyritystä.

Yhteystietomme

Alta löy­dät hen­ki­lös­töm­me yhteystiedot.

 

Teemu Kultanen

Teemu Kultanen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja

p. 050 550 8575
teemu.kultanen@kultanenworks.fi

Sami Myllyoja

Sami Myllyoja

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö, tarjouslaskenta

p. 045 106 6315
sami.myllyoja@kultanenworks.fi

Tomi Kultanen

Tomi Kultanen

Työn­joh­to

p. 050 372 6158
tomi.kultanen@kultanenworks.fi

Kiia Lindström

Kiia Lindström

Talous­hal­lin­to

p. 050 313 9782
kiia.lindstrom@kultanenworks.fi

Käyttämämme tuotemerkit

Käyt­tä­mäm­me tuo­te­merk­kien ansios­ta takaam­me laa­duk­kaat ja toi­min­ta­var­mat tar­vik­keet ja LVI-jär­jes­tel­mät. Suo­sim­me asen­nuk­sis­sa koti­mais­ta laatua!