Hinnasto

Voimassa oleva tuntihinnastomme

Tun­ti­hin­nas­tom­me on voi­mas­sa yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le sekä taloyhtiöille.

Hin­nat sisäl­tä­vät ALV:n 24 %.

Päi­vi­tet­ty 29.1.2024.

Normaali Tuntiveloitus

62,00 € / alka­va tunti.

Tun­ti­ve­loi­tus muo­dos­tuu seu­raa­vas­ti: asen­ta­ja val­mis­te­lee työn, läh­tee toimipaikasta,

kerää/noutaa tar­vit­taes­sa tar­vik­keet tuk­ku­ril­ta, saa­puu työ­koh­tee­seen, suo­rit­taa työn ja palaa takai­sin toimipisteeseen.

Kilometrikorvaus

Veloi­tam­me kilo­met­ri­kor­vauk­sen, kun yhden­suun­tai­nen mat­ka ylit­tää 50 kilometriä.

Kilo­met­ri­kor­vaus on 1,00 €/km.

Kilo­met­ri­kor­vaus muo­dos­tuu seu­raa­vas­ti: asen­ta­ja läh­tee toi­mi­pai­kas­ta, saa­puu työ­koh­tee­seen ja palaa takai­sin toimipisteeseen.

Tarvikkeet

Tar­vik­keet las­ku­te­taan toteu­tu­neen mene­kin mukaan kap­pa­leit­tain ja metreittäin.

Las­kun lop­pusum­maan lisä­tään tapaus­koh­tai­ses­ti pientarvikelisä.

Pien­tar­vi­ke­li­sä sisäl­tää pie­niä mää­riä mm. kit­tiä, pel­la­vaa, teip­piä, sili­ko­nia, yms. 

Laskutus

Säh­kö­pos­ti­las­ku 2,00 €

Verk­ko­las­ku 2,00 €

Pape­ri­las­ku 5,00 €

Päivystys arkisin

 Häly­tys­ra­ha 72,00 €

Klo 16.00 — 18.00 | 67,00 € / alka­va tunti

Klo 18.00 — 7.00 | 102,00 € / alka­va tunti

 

Tun­ti­ve­loi­tus, kilo­met­ri­kor­vauk­set ja tar­vik­keet muo­dos­tu­vat samoin kuin nor­maa­li­na työaikana.

 Yri­tyk­sel­läm­me ei ole 24/7 päi­vys­tys­tä, mut­ta pyrim­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan jär­jes­tä­mään put­ki­mies­pal­ve­lua myös nor­maa­lin työ­ajan ulkopuolella.

Päi­vys­tys­pal­ve­lun tar­koi­tuk­se­na on kor­ja­ta mm. äkil­li­siä putkivuotoja.

Päivystys viikonloppuisin ja pyhäpäivinä

Häly­tys­ra­ha 92,00 €

102,00 € / alka­va tunti

 

Tun­ti­ve­loi­tus, kilo­met­ri­kor­vauk­set ja tar­vik­keet muo­dos­tu­vat samoin kuin nor­maa­li­na työaikana.

Yri­tyk­sel­läm­me ei ole 24/7 päi­vys­tys­tä, mut­ta pyrim­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan jär­jes­tä­mään put­ki­mies­pal­ve­lua myös nor­maa­lin työ­ajan ulkopuolella.

Päi­vys­tys­pal­ve­lun tar­koi­tuk­se­na on kor­ja­ta mm. äkil­li­siä putkivuotoja.