Hinnasto

Voimassa oleva tuntihinnastomme

Hin­nas­tom­me hin­nat ovat voi­mas­sa yksi­tyi­sil­le kotitalouksille.

Normaali Tuntiveloitus

49,60 € / alka­va tun­ti (Alv 24 %)

Mini­mi­ve­loi­tuk­sem­me on kak­si (2) tuntia

 

Tun­ti­ve­loi­tus muo­dos­tuu seu­raa­vas­ti: asen­ta­ja val­mis­te­lee työn, läh­tee toimipaikasta,

kerää/noutaa tar­vit­taes­sa tar­vik­keet tuk­ku­ril­ta, saa­puu työ­koh­tee­seen, suo­rit­taa työn ja palaa takai­sin toimipisteeseen.

Kilometrikorvaus

Veloi­tam­me kilo­met­ri­kor­vauk­sen, kun yhden­suun­tai­nen mat­ka ylit­tää 50 kilometriä.

Kilo­met­ri­kor­vaus on 0,87 €/km (Alv 24 %).

Kilo­met­ri­kor­vaus muo­dos­tuu seu­raa­vas­ti: asen­ta­ja läh­tee toi­mi­pai­kas­ta, saa­puu työ­koh­tee­seen ja palaa takai­sin toimipisteeseen.

Tarvikkeet

Tar­vik­keet las­ku­te­taan toteu­tu­neen mene­kin mukaan kap­pa­leit­tain ja metreittäin.

Las­kun lop­pusum­maan lisä­tään tapaus­koh­tai­ses­ti pientarvikelisä.

Pien­tar­vi­ke­li­sä sisäl­tää pie­niä mää­riä mm. kit­ti, pel­la­va, teip­pi, sili­ko­ni, yms. 

Laskutus

Säh­kö­pos­ti­las­ku 0 € | Verk­ko­las­ku 0 € | Pape­ri­las­ku 5 €

Päivystys arkisin

Häly­tys­ra­ha 70 €

Klo 16.00 — 18.00, 60,00 €/h (Alv 24 %)

Klo 18.00 — eteen­päin, 100,00 €/h (Alv 24 %)

Mini­mi­ve­loi­tuk­sem­me on kak­si (2) tuntia.

 

Tun­ti­ve­loi­tus, kilo­met­ri­kor­vauk­set ja tar­vik­keet muo­dos­tu­vat samoin kuin nor­maa­li­na työaikana.

 Yri­tyk­sel­läm­me ei ole 24/7 päi­vys­tys­tä, mut­ta pyrim­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan jär­jes­tä­mään put­ki­mies­pal­ve­lua myös nor­maa­lin työ­ajan ulkopuolella.

Päi­vys­tys­pal­ve­lun tar­koi­tuk­se­na on kor­ja­ta mm. äkil­li­siä putkivuotoja.

Päivystys viikonloppuisin ja pyhäpäivinä

Häly­tys­ra­ha 90 €

100,00 €/h (Alv 24 %), mini­mi­ve­loi­tuk­sem­me on kak­si (2) tuntia.

 

Tun­ti­ve­loi­tus, kilo­met­ri­kor­vauk­set ja tar­vik­keet muo­dos­tu­vat samoin kuin nor­maa­li­na työaikana.

Yri­tyk­sel­läm­me ei ole 24/7 päi­vys­tys­tä, mut­ta pyrim­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan jär­jes­tä­mään put­ki­mies­pal­ve­lua myös nor­maa­lin työ­ajan ulkopuolella.

Päi­vys­tys­pal­ve­lun tar­koi­tuk­se­na on kor­ja­ta mm. äkil­li­siä putkivuotoja.