Hinnasto

Voimassa oleva tuntihinnastomme

Hin­nas­tom­me hin­nat ovat voi­mas­sa yksi­tyi­sil­le kotitalouksille.

Tuntiveloitus

49,60 € / alka­va tun­ti (ALV 24%).

Mini­mi­ve­loi­tuk­sem­me on kak­si (2) tuntia.

Tuntiveloitus

Tun­ti­ve­loi­tus muo­dos­tuu seu­raa­vas­ti: asen­ta­ja val­mis­te­lee työn, läh­tee toimipaikasta,

kerää/noutaa tar­vit­taes­sa tar­vik­keet tuk­ku­ril­ta, saa­puu työ­koh­tee­seen, suo­rit­taa työn ja palaa takai­sin toimipisteeseen.

Mini­mi­ve­loi­tuk­sem­me on kak­si (2) tuntia.

 

Kilometrikorvaus

Veloi­tam­me kilo­met­ri­kor­vauk­sen, kun yhden­suun­tai­nen mat­ka ylit­tää 50 kilometriä.

Kilo­met­ri­kor­vaus on 0,87 €/km (ALV 24%).

Kilo­met­ri­kor­vaus muo­dos­tuu seu­raa­vas­ti: asen­ta­ja läh­tee toi­mi­pai­kas­ta, saa­puu työ­koh­tee­seen ja palaa takai­sin toimipisteeseen.

Tarvikkeet

Tar­vik­keet las­ku­te­taan toteu­tu­neen mene­kin mukaan kap­pa­leit­tain ja metreittäin.

Las­kun lop­pusum­maan lisä­tään tapaus­koh­tai­ses­ti pientarvikelisä.

Pien­tar­vi­ke­li­sä sisäl­tää pie­niä mää­riä mm. kit­ti, pel­la­va, teip­pi, sili­ko­ni, yms. 

Laskutus

Säh­kö­pos­ti­las­ku 0 € | Verk­ko­las­ku 0 € | Pape­ri­las­ku 5 €