ilmanvaihtotyöt

Ammat­ti­tai­dol­la asen­net­tu, huol­let­tu ja sää­det­ty ilman­vaih­to takaa raken­nuk­sen pidem­män elin­kaa­ren ja käyt­tä­jil­leen puh­taam­man sisäilman.

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus

Ilman­vaih­to­ko­neen huol­to suo­si­tel­laan teh­tä­väk­si vähin­tään ker­ran vuo­des­sa ja suo­dat­ti­met suo­si­tel­laan vaih­det­ta­vak­si tai puh­dis­tet­ta­vak­si puolivuosittain

  • Tar­joam­me ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mien puh­dis­tus­työt yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le ja taloyhtiöille
  • Kaut­tam­me ilman­vaih­to­ko­nei­den suo­dat­ti­mien vaihdot
Ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotus ja ilmamäärien mittaus

Ilman­vaih­to­jär­jes­tel­män tasa­pai­no­tus ja mit­taus suo­ri­te­taan uudis­ra­ken­nus­koh­teis­sa asen­nus­ten jäl­keen ja suo­si­tel­laan teke­mään myös ole­mas­sa ole­vien jär­jes­tel­mien puh­dis­tuk­sen jälkeen

  • Tar­joam­me ilma­mää­rien mit­tauk­set ja laa­dim­me mit­tauk­sis­ta asian­mu­kai­set mittauspöytäkirjat
  • Suo­ri­tam­me mit­tauk­sia yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le ja taloyhtiöille
Ilmanvaihtoputkien asennus
  • Asen­nam­me uusien oma­ko­ti­ta­lo­jen ja suu­rem­pien toi­mi­ti­lo­jen ilman­vaih­to­put­kis­to­ja pää­te­lait­tei­neen ja varusteineen
  • Puram­me ja sanee­raam­me ole­mas­sa ole­via ilmanvaihtoputkistoja
IV-koneiden ja laitteiden asennus
  • Huol­lam­me, asen­nam­me ja toi­mi­tam­me yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le ja talo­yh­tiöil­le ilmanvaihtokoneita
  • Suo­sim­me ilman­vaih­to­ko­neis­sa ja suo­dat­ti­mis­sa laa­duk­kai­ta suo­ma­lai­sia Vallox-tuotteita

Pyydä maksuton kartoitus

Teem­me yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le täy­sin mak­sut­to­man kar­toi­tuk­sen ja annam­me hinta-arvion!