Palvelut

Kaut­tam­me löy­dät pal­ve­lut laa­jal­la skaa­lal­la. Tutus­tu alta palvelutarjontaamme!

Putkityöt

Päte­vöi­ty­nyt hen­ki­lös­töm­me toteut­taa put­ki­työt ammat­ti­tai­dol­la ja käy­täm­me asen­nuk­sis­sa ainoas­taan laa­duk­kaim­pia materiaaleja.

Käyttövesiputkien asennus ja korjaus
 • Kar­toi­tam­me käyt­tö­ve­si­put­kis­to­jen kun­non ja jäl­jel­lä ole­van käyttöiän
 • Asen­nam­me uudis­ra­ken­nus­koh­tei­siin käyttövesiputkistot
 • Sanee­raam­me ole­mas­sa ole­vien koh­tei­den käyttövesiputkistot
 • Suo­ri­tam­me käyt­tö­ve­si­put­kis­toil­le pai­ne­ko­keet ja laa­dim­me asian­mu­kai­set pöytäkirjat
Lämmitys- ja jäähdytysvesiputkien asennus
 • Kar­toi­tam­me läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­ve­si­put­kis­to­jen kun­non ja jäl­jel­lä ole­van käyttöiän
 • Asen­nam­me uudis­ra­ken­nus­koh­tei­siin läm­mi­tys- ja jäähdytysvesiputkistot
 • Sanee­raam­me ole­mas­sa ole­vien koh­tei­den läm­mi­tys- ja jäähdytysvesiputkistot
 • Suo­ri­tam­me läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­ve­si­put­kis­toil­le pai­ne­ko­keet ja laa­dim­me asian­mu­kai­set pöytäkirjat
Viemäreiden asennus ja saneeraus
 • Kar­toi­tam­me vie­mä­rei­den kunnon
 • Asen­nam­me uudis­koh­tei­den viemärit
 • Sanee­raam­me ole­mas­sa ole­vien koh­tei­den viemärit
 • Tar­joam­me yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le vie­mä­rin avaus palvelua
Vesikalusteiden asennus
 • Suo­ri­tam­me van­ho­jen vesi­ka­lus­tei­den pur­ku­työt ja uusien asennukset
 • Vesi­ka­lus­teis­sa suo­sim­me laa­duk­kai­ta merk­ke­jä kuten IDO ja Oras
 • Laa­duk­kai­ta merk­ke­jä käyt­täes­sä tuot­tei­den käyt­töi­kä on pit­kä ja varao­sien saa­ta­vuus hyvä

Ilmanvaihtotyöt

Ammat­ti­tai­dol­la asen­net­tu, huol­let­tu ja sää­det­ty ilman­vaih­to takaa raken­nuk­sen pidem­män elin­kaa­ren ja käyt­tä­jil­leen puh­taam­man sisäilman.

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus

Ilman­vaih­to­ko­neen huol­to suo­si­tel­laan teh­tä­väk­si vähin­tään ker­ran vuo­des­sa ja suo­dat­ti­met suo­si­tel­laan vaih­det­ta­vak­si tai puh­dis­tet­ta­vak­si puolivuosittain

 • Tar­joam­me ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mien puh­dis­tus­työt yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le ja taloyhtiöille
 • Kaut­tam­me ilman­vaih­to­ko­nei­den suo­dat­ti­mien vaihdot
Ilmanvaihtojärjestelmien tasapainotus ja ilmamäärien mittaus

Ilman­vaih­to­jär­jes­tel­män tasa­pai­no­tus ja mit­taus suo­ri­te­taan uudis­ra­ken­nus­koh­teis­sa asen­nus­ten jäl­keen ja suo­si­tel­laan teke­mään myös ole­mas­sa ole­vien jär­jes­tel­mien puh­dis­tuk­sen jälkeen

 • Tar­joam­me ilma­mää­rien mit­tauk­set ja laa­dim­me mit­tauk­sis­ta asian­mu­kai­set mittauspöytäkirjat
 • Suo­ri­tam­me mit­tauk­sia yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le ja taloyhtiöille
Ilmanvaihtoputkien asennus
 • Asen­nam­me uusien oma­ko­ti­ta­lo­jen ja suu­rem­pien toi­mi­ti­lo­jen ilman­vaih­to­put­kis­to­ja pää­te­lait­tei­neen ja varusteineen
 • Puram­me ja sanee­raam­me ole­mas­sa ole­via ilmanvaihtoputkistoja
IV-koneiden ja laitteiden asennus
 • Huol­lam­me, asen­nam­me ja toi­mi­tam­me yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le ja talo­yh­tiöil­le ilmanvaihtokoneita
 • Suo­sim­me ilman­vaih­to­ko­neis­sa ja suo­dat­ti­mis­sa laa­duk­kai­ta suo­ma­lai­sia Vallox-tuotteita

Lämmitysjärjestelmät

Läm­mi­tys­jär­jes­tel­män asen­nus vaa­tii eri­kois­osaa­mis­ta, ja sik­si se kan­nat­taa jät­tää ammat­ti­lai­sen huoleksi.

Läm­mi­tys­muo­don valin­nan kans­sa ei kan­na­ta häti­köi­dä, sil­lä valin­ta teh­dään useim­mi­ten vuo­si­kym­me­nik­si eteen­päin, ja oikeil­la valin­noil­la voit sääs­tää pit­käl­lä aika­vä­lil­lä lämmityskustannuksissa.

Lämmityskattilat

Kaut­tam­me läm­mi­tys­kat­ti­lat sekä nii­den asen­nuk­set ja huollot.

Lämpöpumppujärjestelmät

Läm­pö­pump­pu­jen asen­nuk­set ovat luvan­va­rais­ta työ­tä. Olem­me Tuke­sin rekis­te­röi­mä kyl­mä­asen­nus- ja huoltoliike.

Täs­tä pää­set Tuke­sin rekis­te­riin: https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat?p=0&q=2904314–3

Läm­pö­pump­pu kan­nat­taa hank­kia ammat­ti­lai­sen asen­ta­ma­na. Täl­löin lait­teel­la on takuu ja ammat­ti­lai­sen asen­ta­ma­na takaat lait­teel­le pit­kän elinkaaren.

Maalämpöpumput

Meil­tä saat maa­läm­pö­pum­put avai­met käteen peri­aat­teel­la. Pal­ve­luum­me kuuluu:

 • Läm­mi­tys­tar­pei­den kartoitus
 • Jär­jes­tel­män mitoitus
 • Läm­pö­kai­von poraus
 • Keruu­pii­rin yhdis­tä­mi­nen maalämpöpumppuun
 • Yhdis­tä­mi­nen lämmönjakoverkostoon
 • Käy­tön opastus
Ilmalämpöpumput

Meil­tä saat ilma­läm­pö­pum­put avai­met käteen peri­aat­teel­la! Pal­ve­luum­me kuuluu:

 • Läm­mi­tys­tar­pei­den kartoitus
 • Jär­jes­tel­män mitoitus
 • Ilma­läm­pö­pum­pun asennus
 • Käy­tön opastus
Vesi-ilmalämpöpumput

Meil­tä saat vesi-ilma­läm­pö­pum­put avai­met käteen peri­aat­teel­la! Pal­ve­luum­me kuuluu:

 • Läm­mi­tys­tar­pei­den kartoitus
 • Jär­jes­tel­män mitoitus
 • Vesi-ilma­läm­pö­pum­pun asennus
 • Käy­tön opastus

Muoviputkien hitsaus

Muo­vi­put­kien käyt­tö on yleis­ty­nyt sekä teol­li­suu­des­sa että uudisrakentamisessa.

Muo­vi­put­ket kes­tä­vät hyvin eri­lai­sia sää­olo­suh­tei­ta ja läm­pö­ti­la­vaih­te­lui­ta ja ovat lisäk­si sekä han­kin­ta — että huol­to­kus­tan­nuk­sil­taan edullisempia.

Muo­vi on jois­sa­kin koh­teis­sa jo syr­jäyt­tä­nyt rosteriputkistot.

SähköMuhvi

Kai­kis­sa säh­kö­muh­vi osis­sa on sisään­ra­ken­net­tu metal­li­nen vas­tus­lan­ka. Kun lan­ka kyt­ke­tään vir­ta­läh­tee­seen, se läm­pe­nee ja sulat­taa ympä­ril­lään ole­van muo­vi­ma­te­ri­aa­lin, joka laa­je­nee aiheut­taen put­ken ja put­kiyh­teen väli­sen hitsauspaineen.

Tyy­pil­li­ses­ti säh­kö­muh­vi­hit­saa­mal­la teh­dään teol­li­suu­des­sa puhdas‑, jäte­ve­si ja maa­kaa­su­put­kis­to­ja. Lisäk­si maan­ra­ken­nus­töis­sä käy­te­tään säh­kö­muh­vi­hit­sat­tu­ja lii­tok­sia maa­na­lai­sis­sa put­kis­tois­sa. Muo­vi­na käy­te­tään polyeteeniä.

Ekstruuder-hitsaus

Ekstruu­der-hit­saa­mal­la val­mis­te­taan eri­lai­sia PE- ja PP-muo­vi­sia rakenteita.

Hit­saus­ko­ne läm­mit­tää muo­vi­lan­gan kul­le­kin muo­vil­le tyy­pil­li­seen läm­pö­ti­laan ja muo­vi­mas­sa syö­te­tään käsi­tel­tyyn, esi­val­mis­tel­tuun hitsaussaumaan.

Tyy­pil­li­sim­piä ekstruu­der-hit­saus­koh­tei­ta ovat muo­vi­säi­liöt, kai­vot ja eri­lais­ten muo­vis­ten raken­tei­den muok­kauk­set ja korjaukset.

Puskuhitsaus

Pus­ku­hit­saus on mene­tel­mä, jos­sa tasai­sek­si höy­lä­tyt put­ken­päät lii­te­tään yhteen sulat­ta­mal­la ja puris­ta­mal­la ne sen jäl­keen yhteen paineella.

Pus­ku­hit­saa­mal­la teh­dään tyy­pil­li­ses­ti maa­na­lai­set vesi- ja viemäriverkostot.

IR-hitsaus

Infra­pu­na­hit­sauk­ses­sa lii­tos­pin­nat läm­mi­te­tään infra­pu­na­sä­tei­lyn avul­la. Eri­kois­piir­tee­nä IR-hit­sa­tus­sa sau­mas­sa on, että sau­maan ei pää­se epä­puh­tauk­sia, kos­ka sätei­lyn avul­la siir­ret­ty läm­pö ei vaa­di läm­mi­tys­pin­nan kos­ket­ta­mis­ta lii­tos­kap­pa­lei­den välillä.

Tyy­pil­li­sim­piä IR-hit­sat­tu­ja put­kis­to­ja ovat lää­ke­teol­li­suu­den, puo­li­joh­de­teol­li­suu­den ja puh­taan­ve­den­kä­sit­te­ly lai­tos­ten putkistot.

Tuotantotilojen keittäminen muovituotteiden esivalmistusta ja kokoonpanoa varten

Olem­me kah­den vuo­den aika­na pyr­ki­neet kehit­tä­mään lii­ke­toi­min­taam­me moni­puo­li­ses­ti ja hake­neet sii­hen myös rahoi­tus­ta maa­seu­tu­ra­has­tos­ta Lea­der-ryh­mä Lou­naPlus­sa ry:ltä. Lou­naPlus­sa ry on tuke­nut inves­toin­ti­han­ket­tam­me 20 % osuu­del­la. Rahoi­tuk­sen on myön­tä­nyt ELY-kes­kus (elinkeino‑, lii­ken­ne- ja ympäristökeskus).

Inves­toin­ti­hank­keen tavoit­tee­na on ollut kehit­tää tuo­tan­to­ti­lo­ja sekä lait­teis­to­ja. Tilo­jen tar­koi­tus on pal­vel­la tar­pei­tam­me tule­vai­suu­des­sa entis­tä­kin parem­min eri­lais­ten muo­vi­tuot­tei­den kokoon­pa­noa ja esi­val­mis­tus­ta. Hank­keen aika­na olem­me inves­toi­neet muo­vi­hit­saus­lait­teis­toi­hin sekä eri­lai­siin muo­vin­työs­tö­ko­nei­siin. Lisäk­si olem­me paran­ta­neet ole­mas­sa ole­via tuo­tan­to­ti­lo­ja toi­min­taa tuke­vil­la muutostöillä.

Inves­toin­ti­hank­keen seu­rauk­se­na olem­me pääs­seet toteut­ta­maan useam­pia suu­ren koko­luo­kan muo­vi­put­kis­to­jen esi­val­mis­tus- ja kokoon­pa­no­pro­jek­te­ja. Toi­min­tam­me kehit­tyes­sä ja uuden lii­ke­toi­min­ta­sek­to­rin myö­tä olem­me pys­ty­neet työl­lis­tä­mään useam­pi hen­ki­löi­tä koko­päi­väi­ses­ti. Pro­jek­tin myö­tä olem­me saa­neet uusia asia­kas­suh­tei­ta ja jalan­si­jaa kysei­sel­le lii­ke­toi­min­ta­sek­to­ril­le, jos­sa toi­mi­joi­ta entuu­des­taan vähän.

Euroo­pan maa­seu­dun kehit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­to: Euroop­pa inves­toi maaseutualueisiin”.

 

Kotitalousvähennys

Pal­ve­luis­tam­me on mah­dol­lis­ta hakea kotitalousvähennystä! 

Erit­te­lem­me las­kuis­sam­me työn osuu­den, jol­loin koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen hake­mi­nen Oma­Ve­ro-pal­ve­lus­sa on helppoa.

Lisä­tie­toa vähen­nyk­sis­tä löy­tyy Vero­hal­lin­non sivuil­ta.

Pyydä maksuton kartoitus

Teem­me yksi­tyi­sil­le koti­ta­louk­sil­le täy­sin mak­sut­to­man kar­toi­tuk­sen ja annam­me hinta-arvion!